Strategi

Skapa mervärde för våra kunder och konsumenter, för de samhällen där vi är verksamma och för företaget –samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck. Det är kärnan i vår hållbarhetsstrategi och de ambitiösa mål den innefattar.

Under lång tid har det sett ut som om tillväxt och resursförbrukning går hand i hand och att tillväxt utan ökad resursförbrukning inte är möjlig. Större befolkning och högre levnadsstandard har lett till en ökad förbrukning av jordens resurser. Enligt prognoserna kommer världens befolkning att öka till nio miljarder fram till 2050, så trenden kommer inte att ändras i första taget. Resursförbrukningen kommer att öka under de närmaste årtiondena, i och med att naturresurser som fossila bränslen och dricksvatten förbrukas mycket snabbare än planeten kan producera dem.

Samtidigt som denna utveckling innebär utmaningar för framtiden erbjuder den också stora möjligheter. Innovation och att uppnå mer med mindre är förutsättningar för ökad hållbarhet. Vi behöver produkter som gör det möjligt för människor att leva ett gott liv samtidigt som de använder allt mindre mängder material. Den tanken står i centrum för Henkels hållbarhetsstrategi. Vi strävar efter att hitta nya sätt att växa och höja livskvaliteten utan att förbruka mer resurser. Vi vill förbättra våra produkter och lösningar genom innovation och smart tänkande – skapa mer värde med mindre miljöavtryck.
 

Värderingar och definition

Att bli tre gånger effektivare till 2030

Våra bidrag inom sex fokusområden

Vi inriktar vår verksamhet längs hela värdekedjan på sex fokusområden som återspeglar utmaningarna för hållbar utveckling i samband med vår verksamhet. Att innovera och uppnå mer med mindre kommer att bli avgörande för att skapa hållbarhet utan att försaka människors livskvalitet. För att driva processen längs hela värdekedjan för alla våra produkter och tekniker koncentrerar vi oss på en fast uppsättning områden som sammanfattar våra utmaningar genom att de är förknippade med vår verksamhet. Vi har delat upp fokusområdena i två dimensioner: "mer värde" och "mindre avtryck". Om vi ska kunna tillämpa vår strategi och nå våra mål måste våra anställda alltid ha båda dessa dimensioner i åtanke och låta dem komma till uttryck i den dagliga verksamheten och de måste återspeglas i alla våra affärsprocesser.

Våra fokusområden är indelade i två dimensioner: "mer värde" och "reducerat fotavtryck." Vi strävar efter att öka värdet vi skapar inom områdena "social framsteg", "säkerhet och hälsa" och "prestanda". Inom områdena ”energi & klimat”, ”material & avfall” och ”vatten och avloppsvatten” strävar vi efter att minska resurserna vi använder och därmed det ekologiska fotavtrycket för vår verksamhet och produkter.

Det här vill vi uppnå till 2030

Vårt 20-åriga mål för 2030 är att tredubbla det värde vi skapar för miljöpåverkan från vår verksamhet, produkter och tjänster. För att nå vårt mål att bli tre gånger mer effektiv år 2030, måste vi förbättra vår effektivitet med i genomsnitt 5 till 6 % varje år. Vi nådde våra mål för 2011 till 2015, förbättra förhållandet mellan det värde vi skapar och vår miljöpåverkan med 38% totalt och effektivitetsökningen ökade med 64% fram till 2020. 

Våra delmål hittills representerar viktiga milstolpar på vägen mot vårt långsiktiga mål att bli tre gånger effektivare till 2030.

Mer värde

Minska fotavtryck

Vad vi har uppnått

Under tidigare år gjorde vi betydande framsteg mot att uppnå våra delmål för 2020 (basår: 2010). I slutet av denna strategiska period lyckades vi överträffa våra mål för koldioxidutsläpp, avfall och arbetssäkerhet.

Fastställa relevanta ämnen och få insikter och perspektiv

För att bestämma och kategorisera relevanta ämnen för vår affärsverksamhet och rapportering, deltar vi i en kontinuerlig process för att registrera och utvärdera utmaningar och möjligheter med hållbar utveckling med olika verktyg. Vi bedömer ämnernas betydelse för företaget, miljön och samhället och även för våra intressenter. Dialog med våra intressenter hjälper oss att få insikter och perspektiv utanför vår verksamhet och främjar en gemensam förståelse av prioriteringar och utmaningar. Vi överväger också bedömningskriterierna för olika finansiella och hållbarhetsinriktade betyg och riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). Resultaten av dessa processer kan kategoriseras i de sex fokusområden som vi har identifierat i en väsentlighetsanalys. Inom dessa fokusområden vill vi driva hållbar utveckling globalt längs värdekedjan med vår affärsverksamhet.

Våra fokusområdenSociala framstegPrestandaHälsa och säkerhetEnergi och klimatMaterial och avfallVatten och avloppsvatten