Strategi

Vi formar vår framtid och styrs av en klar och långsiktig strategi baserad på vårt syfte, vår vision, vårt uppdrag och våra värderingar.

Vi vill skapa en hållbar och lönsam tillväxt fram till år 2020 och därefter. För att uppnå detta vill vi bli mer kundfokuserade, mer innovativa, smidiga och digitala. Dessutom strävar vi efter att främja hållbarhet i alla våra affärsaktiviteter och stärka vår ledande position i framtiden.

Våra strategiska prioriteringar

  • Driva tillväxt
  • Snabba upp digitaliseringen
  • Öka rörligheten
  • Finansiera tillväxt

Drivande tillväxt på mogna och tillväxt marknader kommer att vara en viktig strategisk prioritering för Henkel. För att uppnå detta kommer vi fokusera på riktade initiativ för att skapa överlägset kund- och konsumentansvar, stärka våra ledande varumärken och teknologier, utveckla spännande innovationer och tjänsteroch fånga nya tillväxtkällor.

Unikt kund- och konsumentengagemang

Ett unikt kund- och konsumentengagemang ger Henkel möjlighet att tillväxa snabbare genom intensivare partnerskap med företagets största kunder och att lämna konkurrenterna bakom sig tillsammans med sina ledande kunder inom alla tre affärsenheterna. Detta mål ska nås genom en stegvis förändring mot kundcentrering, med fokus på kundens och konsumentens behov och med detaljerade engagemangsplaner för kunder och konsumenter som involverar alla nivåer av organisationen. Dessutom vill Henkel bli bättre på att fånga upp tillväxtmöjligheter genom att tillgodose specifika målgruppers behov med specialanpassade produkter, tjänster och innovationer. 

Ledande varumärken och teknologier

Henkel planerar också att ytterligare stärka sina ledande varumärken och teknologier för att öka försäljningen av såväl sina bästsäljande globala varumärken som sina ledande lokala varumärken: Försäljningen av de 10 ledande varumärkena bör öka till 75 procent av den totala försäljningen fram till 2020. För att nå det målet kommer Henkel att göra målinriktade investeringar för att stärka sina ledande varumärken, skapa konkurrensfördelar genom att fånga upp nya teknologier och utveckla specialanpassade produkter och lösningar för olika industrisegment. 

Spännande innovationer och tjänster

Henkel kommer även att förstärka sin kapacitet att utveckla spännande innovationer och tjänster som drivkraft för tillväxten. Detta kommer att ge Henkel möjlighet att skilja ut sig på starkt konkurrensutsatta marknader och gå från ”produktfokus” till ”lösningsfokus”, med fler differentierade produkter inom både konsument- och industrisegmenten. År 2020 ska Henkel ha utvecklat mer tillväxtskapande innovationer och ska enligt planerna ha ökat försäljningsandelarna för sina främsta innovationer. För att utveckla innovationskapaciteten och skapa möjligheter att engagera sina kunder kommer Henkel att planera och förbereda öppnandet av nya innovationscenter för affärsenheten Adhesive Technologides i Düsseldorf och Shanghai. Henkel kommer samtidigt att öka utbudet av tjänster och modeller inom alla affärsenheter, såväl genom konsultverksamhet och teknisk rådgivning för industri- och företagskunder som digitala tjänster inom konsumentområdet, bland annat onlineplattformar för bokning av frisörtider, abonnemangsmodeller och automatiserad ombeställning. 

Nya tillväxtmöjligheter

Henkel kommer också att komplettera sitt strategiska fokus på ökad tillväxt inom sin kärnverksamhet genom att fånga upp nya tillväxtmöjligheter, till exempel genom att fylla luckor på mogna marknader och tillväxtmarknader inom nya områden. Henkel kommer att komplettera sin portfölj med målinriktade förvärv, stärka sin position inom attraktiva marknader och kategorier och expandera till närliggande kategorier. Dessutom kommer Henkel att sätta upp en särskild Venture Capital-fond med upp till 150 miljoner euro för att investera i nyetablerade företag med specifik digital eller teknisk expertkunskap. 

Snabbare digitalisering hjälper oss att framgångsrikt öka vår verksamhet, stärka relationerna med våra kunder och konsumenter, optimera våra processer och omvandla hela företaget. Fram till 2020 kommer vi att genomföra en rad initiativ för att driva vår digitala verksamhet, utnyttja Industry 4.0 och eTransform organisationen.

Att utveckla sin digitala

För att utveckla sin digitala verksamhet kommer Henkel att digitalisera sina interaktioner med kunder, konsumenter, affärspartner och leverantörer i hela värdekedjan. Den ”digitaldrivna” försäljningen ska fördubblas till 4 miljarder euro fram till 2020. Inom konsumentsegmentet planerar Henkel till exempel att öka sitt engagemang genom att erbjuda produkter och tjänster via flera kanaler som kopplar samman e-handelsplattformar med traditionell detaljhandel, utveckla och ta i drift nya digitala plattformar och öka användningen av digitala medier betydligt.

Främja industri 4.0

Henkel kommer även att främja industri 4.0 för bättre planering, inköp, produktion och leverans av sina produkter och lösningar. Digitalisering av den integrerade globala värdekedjan kommer att höja servicenivån för kunderna, ge ett effektivare utnyttjande av anläggningarna, förbättra produktions- och logistikprocesserna och öka hållbarheten för Henkels verksamhet som helhet.

Omvandla organisationen

En avgörande faktor för en framgångsrik digitalisering av Henkels verksamhet är de anställdas kompetens och förmåga att omvandla organisationen genom att vara beredda att pröva och lära. För att ge rätt förutsättningar för förändringen kommer Henkel att bygga ut sina specialinriktade utbildnings- och utvecklingsprogram. Dessutom kommer funktionen Chief Digital Officer att inrättas, med ett övergripande ansvar för affärsenheterna.

I en lättrörlig och dynamisk företagsmiljö är en avgörande framgångsfaktor för Henkels framtida verksamhet att öka rörligheten för organisationen. Detta innefattar bland annat team med ökad energi och större befogenheter, kortast möjliga time-to-market och smarta och förenklade processer.

Team med ökad energi och större befogenheter

För att skapa en rörligare organisation med team med ökad energi och större befogenheter kommer Henkel att stimulera sina anställdas entreprenörsanda, visa öppenhet för förändring, uppmuntra anpassbarhet och öka de anställdas möjligheter att fatta beslut. Henkel kommer att skapa förutsättningar för detta genom en stark resultatkultur, med såväl öppen återkoppling som belöningar och erkännande för utmärkta resultat.

Kortast möjliga time-to-market

Inom ramen för sitt initiativ för kortast möjliga time-to-market har Henkel som mål att minska ledtiderna för innovation genom att bli bättre på att förutse och föregripa kunders och konsumenters behov. Inom Laundry & Home Care och Beauty Care har Henkel till exempel som mål att minska ledtiden med 30 procent. Dessutom ska etableringar på marknader och penetrationen av nya marknader snabbas på.

Smart enkelhet

Henkel kommer även att främja en strategi med ”smart enkelhet” för att öka sin rörlighet, dels genom flexibla affärsmodeller som är anpassade till dynamiska marknader, dels genom optimering av arbetsflöden och processer.

För att finansiera tillväxt ska vi genomföra nya strategier för att optimera resursallokeringen, fokusera på nettoomsättningshantering, ytterligare öka effektiviteten i våra strukturer och fortsätta att utöka vår globala Supply Chain-organisation. Tillsammans bidrar dessa initiativ till att förbättra lönsamheten och göra det möjligt för oss att finansiera våra tillväxtambitioner fram till 2020 och därefter.

Värdeskapande resursfördelning

Värdeskapande resursfördelning” kommer att optimera kostnadshanteringen ytterligare genom ökad global öppenhet om definierade kostnadskategorier i budgeten och bättre budgettilldelning.

Förvaltningen av nettointäker

Förvaltningen av nettointäker kommer att göra Henkels marknadsföring effektivare, bland annat genom att man utnyttjar unika insikter om konsumenter och kunder samtidigt som befintliga kategorier utökas och nya kategorier utvecklas i samarbete med detaljhandelspartner.

Effektiva strukturer som möjligt

Henkel kommer även att arbeta kontinuerligt på att införa så effektiva strukturer som möjligt, till exempel genom den pågående omvandlingen av sina delade servicecenter, som med en hög grad av standardisering och digitalisering hanterar en mängd processer inom företagets alla affärsenheter. Dessutom kommer Henkel att fortsätta optimera och konsolidera sina globala tillverknings- och lagerresurser.

ONE! Global Supply Chain

Henkels globala värdekedja har fått en framgångsrik start i Europa och Asien och kommer stegvis att etableras i alla regioner.