STYRNING & EFTERLEVNAD

Henkel är starkt engagerat i företagsstyrning och företags efterlevnad både på lokal och global nivå. Ansvarsfulla förvaltningsprocesser, efterlevnad av många olika lagkrav och kulturell känslighet är hörnstenar för att vara framgångsrik på våra internationella marknader.

Henkel är starkt engagerat i företagsstyrning och företags efterlevnad både på lokal och global nivå. Ansvarsfulla förvaltningsprocesser, efterlevnad av många olika lagkrav och kulturell känslighet är hörnstenar för att vara framgångsrik på våra internationella marknader.

Som ett företag som strävar efter att bedriva verksamhet på ett etiskt sätt i alla våra aktiviteter är vår bild och vårt rykte oskiljaktiga från varje anställds lämpliga beteende. Henkels anställda förväntas respektera lagar och normer, undvika intressekonflikter samt visa hänsyn och uppskattning för lokala sedvänjor, traditioner och sociala beteenden i de olika länder och kulturer där Henkel bedriver verksamhet. Henkel tar inte etiska genvägar. Otillbörligt beteende är aldrig i Henkels intresse och överträdelser tolereras inte. Efterlevnad är en integrerad del av Henkels affärsprocesser.

Styrelsen bär det övergripande ansvaret för efterlevnadsorganisationen. Henkels efterlevnadsorganisation säkerställer global efterlevnad av lagar och interna normer. Under ledning av den globalt ansvarige "General Counsel & Chief Compliance Officer (CCO)" har Henkel etablerat en koncernomfattande efterlevnadsorganisation med en central Corporate Compliance Office samt lokala och regionala efterlevnadschefer. CCO stöds av ett tvärvetenskapligt Efterlevnads- och Riskutskott (CRC) och av olika medlemmar från Henkels funktioner och affärsområden. Olika uppgifter och ansvarsområden är tydligt definierade.

Contact Corporate Compliance

Thomas Gerd Kühn
CCO & General Counsel


Frank Liebich
Head of Corporate Compliance & Privacy Protection Officer
Kontakta oss! Ladda ner visitkort Lägg till i Min samling

Efterlevnadsorganisationen agerar på tre nivåer: "Förebyggande," "Upptäckt," och "Reaktion." Den hanterar koncernomfattande efterlevnadsaktiviteter, koordinerar utbildningskurser, övervakar uppfyllandet av både interna och externa föreskrifter samt stödjer utvecklingen och genomförandet av globalt bindande interna normer.

Efterlevnadsteman rapporteras regelbundet, diskuteras och justeras med Styrelsen, Revisionsutskottet för Styrelsen, Aktieägarkommittén samt flera andra organ på företags- och lokal nivå.

Additional Information

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

Dataskyddshanterings­system

Henkel fäster stor vikt vid att behandla personuppgifter i enlighet med lagliga bestämmelser och att ha på plats ett dataskyddshanteringssystem för att säkerställa efterlevnad av detta mål. Vårt dataskyddshanteringssystem för Europa granskades av externa revisorer år 2019 baserat på revisionsstandarden IDW PS 980 och med hänsyn till IDW PH 9860.1, med avseende på dess lämplighet, genomförande och effektivitet. Henkel är ett av de första tyska företagen som framgångsrikt har klarat denna särskilda revision efter att EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft.

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

Efterlevnadshanterings­system

Henkels efterlevnadskultur innebär kontinuerlig övervakning och förbättring av efterlevnadsprocessen. Vårt globala efterlevnadshanteringssystem granskades återigen av externa revisorer år 2022 baserat på försäkringsstandarden IDW PS 980 och med hänsyn till ISO 37301, med avseende på lämpligheten, genomförandet och effektiviteten av de globala efterlevnadsprocesserna inom områdena konkurrenslagstiftning och antikorruption. Henkel har upprepade gånger och framgångsrikt klarat denna särskilda revision.

Our Code of Conduct

Our Code of Conduct

Policyuttalande

Tysk lag om företagsnödvändig försiktighet i leveranskedjor