Hantering och skydd av personuppgifter

1. Allmänt

Henkel Norden AB, Box 120 80, 102 22 Stockholm, tfn: +46 10 480 75 00, nedan kallat ”Henkel”, skyddar sina webbplatsbesökares personuppgifter. Här kan du läsa om vilken typ av uppgifter Henkel lagrar och hur de används. Du får också reda på hur du kan kontrollera att uppgifterna är korrekta och hur du ser till Henkel raderar uppgifterna. Uppgifterna inhämtas, bearbetas och används i enligt med den dataskyddslagstiftning som gäller i det land där den avdelning som ansvarar för databearbetningen finns. Vi vidtar alla åtgärder som krävs för att följa lagstiftningen.

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller inte webbplatser som är tillgängliga via hyperlänkar på Henkel-webbplatser.

2. Inhämtning, användning och bearbetning av personuppgifter

Vi inhämtar personuppgifter för bearbetning och användning endast om du frivilligt väljer att lämna uppgifterna eller om du uttryckligen ger ditt medgivande till att de inhämtas. I och med att du gör det accepterar du nedanstående användarvillkor.

När du besöker vår webbplats lagras vissa uppgifter automatiskt på våra servrar för systemadministrationsändamål, för statistiska ändamål eller för säkerhetskopiering. Uppgifterna är bland annat namnet på din leverantör av Internettjänster, i vissa fall din IP-adress, din webbläsares version, operativsystemet på den dator du använder när du besöker vår webbplats, den webbplats du använder för att besöka oss, de webbplatser du besöker under ditt besök på vår webbplats och, i tillämpliga fall, sökord som du har använt för att hitta vår webbplats. Beroende på omständigheterna kan sådana uppgifter göra det möjligt att dra slutsatser om vissa av webbplatsens besökare. Inga personuppgifter används dock i detta sammanhang. Sådana uppgifter används bara efter ha anonymiserats. Om Henkel överför uppgifter till en extern tjänsteleverantör vidtas tekniska och administrativa åtgärder som garanterar att uppgifterna överförs i enlighet med lagbestämmelserna om dataskydd.

Om du frivilligt förser oss med personuppgifter kommer vi inte att använda, bearbeta eller överföra dessa uppgifter annat än inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag eller för vad du själv samtycker till enligt din egen förklaring om godkännande. Vidare överför vi dina uppgifter endast om vi är skyldiga att göra det enligt formellt beslut eller domstolsbeslut.

Alla förändringar av denna förklaring om skydd av personuppgifter kommer att publiceras på denna sida. På så sätt kan du alltid kontrollera vilka uppgifter vi lagrar och hur vi inhämtar och använder sådana uppgifter.

3. Säkerhet

Henkel lagrar dina uppgifter på ett säkert sätt och vidtar därför alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk eller ändring. De av Henkels avtalsparter som har åtkomst till dina uppgifter för att kunna erbjuda dig tjänster på Henkels vägnar är enligt avtal skyldiga att skydda dessa uppgifter och får inte använda dem för andra ändamål. I vissa fall måste vi överföra dina förfrågningar till Henkel närstående företag. Även i dessa fall behandlas dina uppgifter som sekretesskyddade.

4. Barns personuppgifter

Henkel vill inte inhämta personuppgifter om barn under 18 år. Vid behov uppmanar Henkel på lämpligt ställe barn att inte lämna några personuppgifter till Henkel. Om föräldrar eller andra juridiska vårdnadshavare upptäcker att barn de har vårdnaden om har lämnat personuppgifter till Henkel ber vi dem kontakta oss på adressen nedan (se punkt 7 nedan) om uppgifterna ska raderas. Vi ser då till att uppgifterna raderas utan dröjsmål.

6. Dataspårning

Denna webbplats samlar in och lagrar data för marknadsförings- och optimeringssyfte genom att använda teknik av Webtrekk GmbH. Dessa data kan användas för att skapa pseudonymbaserade användarprofiler. Cookies kan komma att ställas in.

Utan uttryckligt medgivande från våra användare kommer de uppgifterna som insamlats med Webtrekk-tekniken inte att användas för att identifiera en besökare och kommer inte heller att sammanfogas med andra personuppgifter om innehavaren av pseudonymen.

Du kan motsätta dig datainsamling och lagring via Webtrekk genom att klicka på länken nedan:

För att utesluta Webtrekk-lagrig på denna webbplats är en opt-out cookie installerad av www.henkel.se. Det här valet gäller permanent eller tills år du raderar cookien. Cookien är inställd för den namngivna domänen, att används en gång per webbläsare och dator. Om du besöker vår hemsida hemma och på arbetet eller med olika webbläsare, måste du motsätta dig datalagring för varje enhet eller webbläsare.

Du hittar mer information om Webtrekk-lagring i vår leverantörs sekretesspolicy: ->Webtrekk sekretesspolicy Länk: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

7. Dina önskemål och frågor

Lagrade uppgifter raderas av Henkel efter den lagstadgade eller avtalsenliga arkiveringsperioden eller om Henkel inte längre har behov av uppgifterna. Du kan givetvis när som helst be att dina uppgifter rättas eller raderas. Du har också rätt att när som helst med framtida effekt återta ditt medgivande till att dina personuppgifter används eller bearbetas. Om du vill göra det, eller om du har andra önskemål som rör dina personuppgifter, skicka ett e-mail till Norden Communication (norden.communication@se.henkel.com) eller ett brev till Henkel Norden AB, Corporate Communications, Box 120 80, 102 22 Stockholm, Sverige. Var god kontakta också oss på detta sätt om du vill veta ifall vi har inhämtat uppgifter om dig och i så fall vilka uppgifterna är. Vi gör vårt allra bästa för att se till att du får dina önskemål tillgodosedda så snabbt som möjligt.

8. Information till den registrerade

Henkel Norden AB, Org No.: 556061-4090, VAT ID No.: SE556061409001, Gustavslundsvägen 151A, Box 151 22, 167 15 Bromma, Sverige, Telefon: +46-10-480-7500, Fax: +46-10-480-776, norden.communication@se.henkel.com är personuppgiftsansvarig för behandlingen av insamlade personuppgifter.

Ändamålet med insamlingen, bearbetningen eller användningen av personuppgifter:

  • Bolagets verksamhet består av tillverkning och försäljning av kemiska produkter av alla slag, speciellt tvättmedel, rengöringsmedel och hygienprodukter, kemiska råvaror, lim och industrikemikalier;
  • personliga hygienprodukter och kosmetika, farmaceutiska produkter;
  • matvaror, förpackningsmaterial
  • teknisk utrustning och installationer
  • äga och förvalta fastigheter inkluderande mark för jord- och skogsbruk

Bolaget kan förvärva inhemska och utländska företag av olika slag, medverka i deras verksamhet och göra affärer och vidta åtgärder som främjar bolagets verksamhet.

Henkel använder uppgifter som samlats in via webbplatsen för systemadministrationsändamål, för statistiska ändamål eller för säkerhetskopiering. Uppgifterna används för att utvärdera och utveckla webbplatsen samt för att kunna utveckla de tjänster som bolaget erbjuder i sin verksamhet.

Eng: “Henkel uses the information collected via the website for the purpose of system administration or for statistical or backup purposes. The data is used to evaluate and develop the website and to develop the services that the corporation provides.”

Beskrivning av vilka grupper av personer som berörs samt information om uppgifter eller uppgiftskategorier:

Personuppgifter om kunder, anställda, pensionerade, anställda i koncernbolag, anställda i externa företag (underleverantörer), leasingpersonal, arbetssökande, externa uppfinnare eller arvingar, produktleverantörer och tjänsteleverantörer, externa kunder, konsumenter, frivilliga i konsumenttester, besökare på hemsidan, investerare samt finansanalytiker och aktieägare - i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges ovan.

Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut:

Offentliga myndigheter, sjukkassor och arbetsgivarorganisationer i händelse av förekomsten av relevanta rättsliga bestämmelser, externa entreprenörer, externa tjänsteleverantörer, Henkels pensionärsförbund, koncernbolag och interna avdelningar för att uppfylla ändamålen som anges ovan.

Eng: Public authorities, health insurance funds and employers' liability association in the event of the presence of the relevant legal regulations, external contractors, external service-providers, Henkel pensioners' association, affiliated companies and internal departments for fulfilling the purposes specified above.

Regelbundna perioder för radering av data:

Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifter tas bort om ändamålet med behandlingen har upphört att existera.

Eng: Personal data is not retained for longer than is necessary for the purpose of the processing. Data will be removed if the purpose of processing has ceased to exist.

Planerad överföring av uppgifter till tredje land:

Som en del av ett globalt HR-informationssystem, kommer personaluppgifter att göras tillgängliga för utvalda befattningshavare i tredje land. Avtal om uppgiftsskydd i enlighet med EU-standarden kommer att upprättas med respektive bolag.

9. Användning av sociala mediers “Plug-ins”

Plug-ins ("plug-ins") för de sociala nätverken facebook.com och Twitter kan vara inbäddade i våra webbsidor. De tillhörande tjänsterna tillhandahålls av företagen Facebook Inc. och Twitter Inc. leverantörer.

Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). För en översikt över Facebook plug-ins och deras utseende, gå till: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. För en översikt över Twitters knappar och deras utseende, gå till: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

För att öka skyddet för dina data när du besöker våra webbsidor har dessa plug-ins integrerats som "2-

klickknappar." Denna form av integration säkerställer att du inte automatiskt ansluter till leverantörernas servrar när du öppnar en sida inifrån vår hemsida som innehåller sådana plug-ins. Bara om du aktiverar plug-infunktionen, vilket medger tillstånd för dataöverföring, kommer webbläsaren att skapa en direkt koppling till leverantörernas servrar. Innehållet i de olika plug-infunktionerna överförs sedan av den berörda leverantören direkt till din webbläsare och visas sedan på skärmen.

Plug-infunktionen meddelar leverantören vilken av våra webbsidor som du har besökt. Om du, medan du besöker vår hemsida, är inloggad på ditt användarkonto för Facebook eller Twitter, har leverantören möjlighet att sammanställa information om dina intressen, det vill säga information som du tillgängliggör med ditt användarkonto. Genom att använda sig av någon av plug-infunktionerna (t.ex. klicka på "Gilla"-knappen, lämna en kommentar), kommer också denna information att sändas av webbläsaren direkt till leverantören.

Mer information om insamling och användning av uppgifter från Facebook eller Twitter och de rättigheter och möjligheter som finns för att skydda din integritet i dessa avseenden kan hittas i leverantörernas dataskydds/ integritetsrådgivning:

Dataskydds/integritetsrådgivning utfärdat av Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Dataskydds/integritetsrådgivning utfärdat av Twitter: https://twitter.com/privacy

För att undvika att Facebook eller Twitter tillåts att sammankoppla ditt besök av vår hemsida med ditt användarkonto genom dessa leverantörer, måste du logga ut från respektive användarkonto innan du besöker våra webbsidor.