Min samling

Strategi

Views:

2016-02-25

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

42358

Skapa mervärde för våra kunder och konsumenter, för de samhällen där vi är verksamma och för företaget –samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck. Det är kärnan i vår hållbarhetsstrategi och de ambitiösa mål den innefattar.

Under lång tid har det sett ut som om tillväxt och resursförbrukning går hand i hand och att tillväxt utan ökad resursförbrukning inte är möjlig. Större befolkning och högre levnadsstandard har lett till en ökad förbrukning av jordens resurser. Enligt prognoserna kommer världens befolkning att öka till nio miljarder fram till 2050, så trenden kommer inte att ändras i första taget. Resursförbrukningen kommer att öka under de närmaste årtiondena, i och med att naturresurser som fossila bränslen och dricksvatten förbrukas mycket snabbare än planeten kan producera dem.

Samtidigt som denna utveckling innebär utmaningar för framtiden erbjuder den också stora möjligheter. Innovation och att uppnå mer med mindre är förutsättningar för ökad hållbarhet. Vi behöver produkter som gör det möjligt för människor att leva ett gott liv samtidigt som de använder allt mindre mängder material. Den tanken står i centrum för Henkels hållbarhetsstrategi. Vi strävar efter att hitta nya sätt att växa och höja livskvaliteten utan att förbruka mer resurser. Vi vill förbättra våra produkter och lösningar genom innovation och smart tänkande – skapa mer värde med mindre miljöavtryck.
 

Värderingar och definition

Att bli tre gånger effektivare till 2030

Våra bidrag inom sex fokusområden

Vi inriktar vår verksamhet längs hela värdekedjan på sex fokusområden som återspeglar utmaningarna för hållbar utveckling i samband med vår verksamhet. Att innovera och uppnå mer med mindre kommer att bli avgörande för att skapa hållbarhet utan att försaka människors livskvalitet. För att driva processen längs hela värdekedjan för alla våra produkter och tekniker koncentrerar vi oss på en fast uppsättning områden som sammanfattar våra utmaningar genom att de är förknippade med vår verksamhet. Vi har delat upp fokusområdena i två dimensioner: "mer värde" och "mindre avtryck". Om vi ska kunna tillämpa vår strategi och nå våra mål måste våra anställda alltid ha båda dessa dimensioner i åtanke och låta dem komma till uttryck i den dagliga verksamheten och de måste återspeglas i alla våra affärsprocesser.

Våra mål på medellång sikt till 2020 (basår: 2010)

Syftet med de nya delmålen är att förbättra förhållandet mellan det värde vi skapar och vårt miljöavtryck med 75 procent totalt (jämfört med basåret 2010) till slutet av 2020.

Det här vill vi uppnå till 2030

För att nå vårt mål att bli tre gånger effektivare till 2030 måste vi öka effektiviteten med i genomsnitt mellan 5 och 6 procent varje år. För de fem åren mellan 2011 och 2015 hade vi ställt upp delmålet att öka effektiviteten med 30 procent.

Genomförande

Så här genomför vi vår strategi

För att genomföra vår strategi framgångsrikt och främja hållbarhet längs hela värdekedjan förlitar vi oss på våra produkter, våra partner och vår personal. Några exempel:

Det här har vi uppnått

För att nå vårt långsiktiga mål att bli tre gånger effektivare till 2030 ("faktor 3") bestämde vi oss för att sätta upp konkreta delmål för femårsperioden 2011 till 2015, som vi också nådde. Läget i dag:

Hållbarhets ledning

Vårt Hållbarhetsråd - Sustainability Council - leds av en av våra styrelseledamöter och har företrädare för alla våra verksamhetsområden. Det är Hållbarhetsrådet som är centralt beslutsfattande organ och styr vår globala verksamhet för hållbarhet. Rådets ledamöter företräder de affärsenheter och affärsfunktioner som ansvarar för att omvandla vår hållbarhetsstrategi till konkret handling.